Użyte w Regulaminie Wydawnictwa Drzazgi wyrażenia oznaczają:

 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która akceptując Regulamin, oświadcza, że uzyskała zgodę swojego przedstawiciela prawnego na zawarcie umowy, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa nadają zdolność prawną, dokonująca zakupu w sklepie internetowym Wydawnictwa Drzazgi;
 • Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo Drzazgi Chmielecka Filip Fierek (wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o numerze NIP: 555 – 212 – 63 – 16 i numerze REGON: 387256656);
 • Konto – indywidualna witryna zawierająca dane Klienta zarejestrowanego w Sklepie internetowym;
 • Sklep internetowy – sklep internetowy Wydawnictwa Drzazgi, działający pod adresem www.drzazgi.com prowadzony przez Sprzedawcę;
 • Towar/Produkt – rzecz sprzedana Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, za zapłatą Ceny;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy kupna – sprzedaży towaru/produktu w Sklepie internetowym, określające rodzaj i liczbę zamawianego towaru/produktu;
 • Regulamin – regulamin Sklepu internetowego Wydawnictwa Drzazgi;
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Cena – cena przypisana danemu Towarowi/Produktowi wykazana w Sklepie internetowym. Cena ta podawana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Cena nie zawiera informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne przed złożeniem zamówienia. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru/Produktu podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu internetowego (w przypadku zamówienia składanego w ramach obowiązujących promocji cena ta uwzględnienia rabat wynikający z warunków konkretnej promocji). W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów/Produktów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia ilościowe sprzedaży promocyjnej określane są w warunkach promocji.

Ogólne postanowienia Regulaminu

 • Regulamin określa zasady działania i warunki korzystania ze Sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę, w tym zasady dokonywania zakupów;
 • Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień tego Regulaminu;

Wymagania techniczne i sprzętowe do dokonywania zakupów w Sklepie internetowym

 • Aby korzystać ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową, oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail;
 • Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta minimalnych wymagań technicznych, tzn.:

– posiadania jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer co najmniej w wersji 9; Firefox w wersji 3.6.4. lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej; albo przeglądarki internetowej obsługującej technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;
– odpowiednią rozdzielczość ekranu (sugerowana rozdzielczość to 1024×768).

Informacja o składanych zamówieniach w Sklepie internetowym Wydawnictwa Drzazgi

 • Zamówienia przyjmowane są przez stroną internetową www.drzazgi.com przez 7 (siedem) dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę;
 • Informacje o Towarze/Produkcie zawarte na stronie Sklepu internetowego nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;
 • Klient składa ofertę zawarcia umowy kupna ze Sprzedawcą zamawianego Towaru/Produktu poprzez przysłanie zamówienia;
 • Wysłane przez Sklep internetowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia od Klienta na podany przez niego adres e-mail stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty i jest potwierdzeniem zawarcia umowy;
 • W celu złożenia zamówienie Klient musi:

– dokonać wyboru zamawianego Towaru/Produktu i liczby zamawianego Towaru/Produktu,
– wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu internetowego,
– zaakceptować obowiązujący Regulamin, albo zalogować się na założone dla siebie konto w Sklepie internetowym;

 • W przypadku potrzeby wyjaśnienia szczegółów zamówienia Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem na podany przez Klienta w zamówieniu numer telefonu lub adres e-mail.
 • Klient może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu, lecz jedynie do czasu przekazania przez Sprzedawcę Towaru/Produktu do wysyłki. W tym celu niezbędne jest nawiązanie przez Klienta kontaktu ze Sprzedawcą (sklep@drzazgi.com).

Sposoby płatności i dostawy

 • Zapłaty za zamówiony Towar/Produkt Klient może dokonać:

– poprzez płatność online za pośrednictwem przelewu elektronicznego; po złożeniu zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę operatora płatności,
– poprzez płatność online za pomocą karty płatniczej; po złożeniu zamówienie Klient zostaje przekierowany na stronę banku – wydawcy karty,
– gotówką – przy odbiorze przesyłki z Towarem/Produktem od operatora przesyłek.

 • Wyboru formy dostawy Klient dokonuje w trakcie składania zamówienia Klient sam dokonuje wyboru formy dostawy;
 • Przy odbiorze przesyłki z Towarem/Produktem Klient powinien sprawdzić przesyłkę, w tym stan opakowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody;
 • Sprzedawca do każdego zrealizowanego zamówienia wystawia fakturę w formie elektronicznej i wysyła ją na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej;
 • Klient prowadzący działalność gospodarczą, chcący nabyć Towar/Produkt na jej potrzeby, powinien w trakcie składania Zamówienia w zakładce „dane do faktury” podać swoją firmę, jej adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych (NIP).

Prawo odstąpienia od umowy

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę, Klient może odstąpić od umowy nie podając przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na adres pocztowy Sprzedawcy pocztą tradycyjną lub na adres e-mail: wydawnictwo.drzazgi@gmail.com;
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przy drogą elektroniczną z adresu Klienta podanego w Zamówieniu na adres e-mail Sprzedawcy;
 • W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Klient ma obowiązek zwrócić Towar/Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru/Produktu przed jego upływem;
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru/Produktu do Sprzedawcy;
 • Zwracany Towar/Produkt prosimy odesłać wraz z otrzymaną fakturą na adres pocztowy Sprzedawcy z dopiskiem „Zwrot”;
 • W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta zwrot dokonanych przez niego płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymaniu Towaru/Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi przysługuje zwrot poniesionych pierwotnie kosztów dostawy zakupionego Towaru, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez Sklep internetowy najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Towaru/Produktu;
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru/Produktu będące wynikiem korzystania z niej, w sposób wykraczający poza konieczny, do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności;
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Reklamacje

 • Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad (zgodnej z umową). Nie jest wadą ubytek lub uszkodzenie Towaru/Produktu, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu;
 • Jeśli zakupiony Towar/Produkt ma wady (zachodzi niezgodność z umową), Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi w ramach procedury reklamacyjnej;
 • W celu dokonania reklamacji należy odesłać wadliwy Towar/Produkt na adres pocztowy Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja” wraz z otrzymaną fakturą, opisem przyczyn reklamacji i treścią żądania. Faktura nie stanowi podstawy rozpatrzenia reklamacji, jednak w przypadku jej braku Sprzedawca może wystąpić do Klienta o wykazanie innymi środkami faktu, iż zakupu reklamowanego Towaru dokonano w Sklepie internetowym;
 • W ramach reklamacji Klient może:
  a. wnosić o obniżenie ceny,
  b. odstąpić od umowy,
  c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
  d. żądać usunięcia wady;
 • Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada Towaru/Produktu jest nieistotna;
 • W przypadku pierwszej reklamacji Towaru/Produktu Sprzedawca może nie uwzględnić żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim przypadku niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, Sprzedawca wymieni wadliwy Towar/Produkt na wolny od wad lub wadę usunie;
 • Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru/Produktu na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę jego wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru/Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby to nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę;
 • Jeśli zarówno wymiana Towaru/Produktu na wolny od wad jak i usunięcie wady okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą cenę;
 • W przypadku reklamacji koszty odesłania wadliwego Towaru/Produktu przez Klienta ponosi Sprzedawca. Prosimy o skontaktowanie się ze Sprzedawcą w celu omówienia szczegółów dotyczących przesyłki. Sprzedawca nie przyjmie żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem, bez wcześniejszych ustaleń ze Sprzedawcą;
 • Reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie mogą być składane listownie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną – na adres: wydawnictwo.drzazgi@gmail.com;
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja bądź listownie;
 • Jeżeli Klient zażądał wymiany Towaru/Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, przyjmuje się, że Sprzedawca żądanie uwzględnił;
 • W przypadku uwzględnienia reklamacji lub realizacji prawa Klienta do odstąpienia od umowy, a działania te pociągnęły za sobą obowiązek zwrotu na jego rzecz zapłaconych kwot, Sprzedawca zwróci się do Klienta o wyrażenie zgody na zwrot należności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta;
 • Klient może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, który nie będzie wiązał się dla niego z poniesieniem kosztów;

Pozasądowe rozstrzyganie sporów pomiędzy Klientem będącym konsumentem i Sprzedawcą

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

Konto Klienta w Sklepie internetowym

 • Klient tworzy bezpłatnie swoje Konto. (Klient może posiadać tylko jedno Konto);
 • Utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Księgarni Internetowej pod adresem: www.drzazgi.com oraz akceptację Regulaminu;
 • Dokonując rejestracji Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem założenia Konta. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili cofnięta;
 • Zakazane jest udostępnianie loginu i hasła do Konta osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku zawinionych działań Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta;
 • Klient zobowiązany jest do podawania wyłącznie aktualnych i prawdziwych danych. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie;
 • Po zalogowaniu się na utworzone Konto Klient ma możliwość:
  a. dostępu i aktualizacji danych wprowadzonych podczas rejestracji konta,
  b. dostępu do historii składanych zamówień oraz do sprawdzania statusu zamówień będących w realizacji.
  Klient może żądać usunięcia Konta w każdej chwili, informując o tym Sprzedawcę pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo.drzazgi@gmail.com . Sprzedawca usuwa dane i informacje zgromadzone na Koncie w terminie 21 dni od otrzymania żądania Klienta;
 • Sprzedający zastrzega sobie możliwość usunięcia konta bez zgody Użytkownika w przypadku:
  a. korzystania przez Klienta z Konta w sposób niezgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami,
  b. posiadania przez Klienta więcej niż jednego Konta,
  c. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Klienta,
  d. wyraźnego niezaakceptowania przez Klienta zmiany Regulaminu w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego;

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca;
 • Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym;
 • Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

– w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
– w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym;

 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy;
 • Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę opisane zostały w Polityce prywatności, dostępnej na stronie www.drzazgi.com

Kontakt ze Sprzedawcą i Sklepem Internetowym

 • Adres Sprzedawcy: Wydawnictwo Drzazgi, ul. Kościuszki 23, 89-650 Czersk;
 • Adres e-mail Sprzedawcy: wydawnictwo.drzazgi@gmail.com
 • Numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 507 407 879, (+48) 888 175 890
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Santander Bank Polska SA 82 1090 2590 0000 0001 4756 3748;
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym punkcie;
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Postanowienia końcowe

 • Regulamin obowiązuje od dnia 15.02.2021 roku;
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej. Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia;
 • Klientów posiadających Konto w Sklepie internetowym Sprzedawca poinformuje o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji. Jeżeli w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu Klient nie przesłał do Sprzedawcy oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian, uznaje się, że zaakceptował zmiany Regulaminu;
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.